Jesteś tutaj: Strona główna » Wędkarstwo » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA WODACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO BARTOŁTY WIELKIE

NA ROK 2023

 

§1. Wstęp

 

 1. Poniższy regulamin stanowi zbiór zasad wędkowania i  ochrony zasobów ichtiofauny na wodach Gospodarstwa Rybackiego Bartołty Wielkie. Regulamin stworzono na podstawie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym, Prawa Wodnego i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb.
 2. Do kwestii pominiętych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy umieszczone w wyżej wymienionych aktach. (do wglądu na stronie www.bartolty.pl )

 

§2. Prawa wędkującego

 

 1. Prawo do wędkowania mają wszystkie osoby posiadające aktualne, imienne zezwolenie wędkarskie, kartę wędkarską (z wyjątkiem cudzoziemców i młodzieży do lat 14), znające i  przestrzegające obowiązujące przepisy.
 2. W ramach jednego zezwolenia dopuszcza się wędkowanie na jeden spinning lub dwie wędki spławikowo-gruntowe.
 3. Posiadacz zezwolenia podczas łowienia ma prawo udostępnić jedną ze swoich wędek współmałżonkowi (będącemu posiadaczem karty wędkarskiej) lub dziecku do 14 roku życia. Tzn. można udostępnić jedną z dwóch wędek spławikowo-gruntowych lub spinning (w przypadku udostępnienia spinningu posiadacz zezwolenia nie wędkuje). Obowiązuje jeden limit połowowy.

 

§3. Obowiązki wędkującego

 

 1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym akwenie oraz kartę wędkarską.
 2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i jakie obowiązują przepisy odnośnie prowadzenia połowu.
 3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą następujące odstępy:

 

Łowiąc na przynęty naturalne:

a)     Łowiąc z brzegu 10 m

b)     Między łodziami 20 m

c)     Między łodzią a brzegiem 25 m

 

Łowiąc ryby drapieżne na przynęty sztuczne:

d)     Łowiąc z brzegu 30 m

e)     Łowiąc z łodzi lub brodząc 50 m

Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

 1. W czasie wędkowania zarzucone wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela. 
 2. Wędkarz powinien utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 5m. Jeśli zastał je zaśmiecone to należy je uprzątnąć lub zmienić miejsce wędkowania. Większe śmietniska należy zgłaszać do służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska (Straż Leśna, Urzędy Gminy, Straż Miejska).
 3. Każdy wędkarz zobowiązany jest niezwłocznie informować Gospodarstwo Rybackie i Straż Rybacką o zaobserwowanych śnięciach ryb, zanieczyszczeniach wody, nielegalnych połowach lub znalezionym sprzęcie kłusowniczym (nr telefonów: 600 243 343, 504 634 740, 600 311 604).
 4. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie GR Bartołty Wielkie.

 

§4. Zasady wędkowania

 

 1. 1.     Okresy połowów:

- Wszystkie zezwolenia wykupione w 2023r. obowiązują maksymalnie do 31.XII.2023r.

- Wędkowanie z brzegu przez cały rok

- Wędkowanie z łodzi od 1.VI.2023 do 31.XII.2022

 

Zezwolenia są ważne do świtu dnia następnego, licząc od daty końca ważności.

 

Wędkowanie z łodzi w maju lub metodą trollingu jest możliwe tylko po wykupieniu odpowiedniej dopłaty lub zezwolenia specjalnego.

 

Wędkowanie na jeziorze Kielarskim dozwolone jest tylko z brzegu i lodu.

 

Połów kuszą wyłącznie w jeziorze Kierźlińskim (Aar) - opłata jak za wędkowanie z łodzi.

 

 1. 2.     Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a)       jednym haczykiem z przynętą przy metodzie spławikowo-gruntowej

b)       sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm przy metodzie spinningowej i trollingowej.

c)       przy połowie ryb pod lodem: jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, a także jedną sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20mm.

d)       w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30mm.

  

 1. 3.     Wędkowanie

a)         Zabrania się:

                        1)       Łowić ryb w ustalonych dla nich miejscach ochronnych, takich jak tarliska oraz obręby ochronne.

                        2)       Łowić, przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych oraz w okresach ochronnych.

                        3)       Łowić, przechowywać i zabierać ryb będących na liście gatunków chronionych.

                        4)       Łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne.

                        5)       Łowić ryb w odległości mniejszej niż 50m od sieci i innych rybackich narzędzi połowu.

                        6)       Łowić metodą "szarpaka" (za wyjątkiem połowu ryb spod lodu za pomocą błystki podlodowej) oraz przy użyciu mormyszki z łodzi.

                        7)       Łowić metodą „na macanego”, tzn. poprzez ciągłe zanurzanie i wyciąganie żywca w pobliżu pasa roślinności wodnej.

                        8)       Budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody.

                        9)       Posługiwać się sprzętem pływającym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                     10)       Stosować sztucznego świata, służącego lokalizowaniu bądź wabieniu ryb.

                     11)       Obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania.

                     12)       Pozyskiwać ikrę ryb oraz niszczyć ikrę złożoną na tarliskach i krześliskach.  

                     13)       Wycinać i usuwać roślinność wodną.

                     14)       Sprzedawać złowionych ryb.

   

b)  Wędkowanie „na żywca” dozwolone jest tylko z brzegu, pomostu i z zakotwiczonej łodzi. 

 

c)  Ryby można łowić całą dobę z brzegu oraz od świtu do zmierzchu z łodzi i z lodu.

 

d)      Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb.   Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

 

e)     Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.

 

f)     Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z dobowym limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz.

 

g)    Dozwolone jest wędkowanie metodą trollingu (na dorożkę) po wykupieniu odpowiedniego zezwolenia zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

h)    Połów kuszą dozwolony jest wyłącznie na jeziorze Kierźlińskim. Wymagane jest posiadanie karty łowiectwa podwodnego. Opłaty obowiązują jak za wędkowanie z łodzi.

 

i)     Osoby wędkujące z łodzi muszą posiadać kamizelki ratunkowe (kapoki).

 

 1. 4.     Łowienie ryb spod lodu

a)      Na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka – dozwolone jest łowienie na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu ,dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

b)       Podczas wędkowania z lodu zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty. Otwory do łowienia powinny być o średnicy nie większej niż 20 cm i odstępie minimum 0,7m.

 1. 5.     Przynęty

 

a)      Jako przynęty mogą być stosowane:

 • przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
 • przynęty sztuczne.

b)      Zabrania się stosować jako przynęt /zanęt/:

 • zwierząt i roślin chronionych,
 • ikry rybiej.

c)      Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania jako przynęt martwych ryb, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

d)       Przynęty sztuczne mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o maksymalnie czterech ostrzach każdy i o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm).

e)      Dopuszcza się używanie podrywki wędkarskiej w celu pozyskiwania ryb na przynętę. Ryby muszą być złowione bezpośrednio przed lub w trakcie połowu.

f)       Ryby przeznaczone na przynętę muszą pochodzić z akwenu, w którym dokonywany jest połów.

g)      Powierzchnia siatki podrywki nie może być większa niż 1x1m, a wielkość oczek siatki nie mniejsza niż 5mm

 

§5 Ochrona ryb

 

 1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

 

 1. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

 

- boleń                  do 40 cm

- jaź                      do 25 cm

- jelec                   do 15 cm

- karaś pospolity   do 25 cm

- karp                    do 35 cm

- kleń                    do 25 cm

- lin                       do 25 cm

- miętus                do 30 cm

- okoń                   do 15 cm

- sandacz              do 50 cm

- sieja                    do 35 cm

- sum                    do 70 cm

- szczupak            do 50 cm

- troć jeziorowa    do 50 cm

- węgorz               do 50 cm

- wzdręga             do 15 cm

- pstrąg potokowy do 30 cm

 

 1. Obowiązują następujące okresy ochronne ryb:

 

- miętus                            od 1 grudnia do końca lutego

- troć jeziorowa                od 1 września do 31 stycznia

- sandacz                          od 1 stycznia do 31 maja

- sieja                                od 15 października do 31 grudnia

- sum                                od 1 stycznia do 31 maja

- szczupak                        od 1 stycznia do 30 kwietnia

- węgorz                           od 1 grudnia do 31 marca

- pstrąg potokowy            od 1 września do 31 grudnia

 

 1. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

 

 1. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

 

 1. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby:

 -  lin, karaś pospolity, karp, amur - 4szt. łącznie

 -  boleń, miętus, sielawa - 3szt. łącznie

 - szczupak, sieja, węgorz, sandacz, sum, pstrąg potokowy  - 2 szt. łącznie

Łączna ilość zabranych ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 6 szt.

 

 1. Ustala się wagowe limity dobowe:

- leszcz, płoć, wzdręga, do 10kg łącznie lub 10szt,

- okoń, kleń, jaź, jelec do 5 kg łącznie.

Limity połowowe nie dotyczą:  karasia srebrzystego, krąpia, uklei, jazgarza, sumika karłowatego i ciernika.

 

§6. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących

 

 1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

 

a)      Państwową Straż Rybacką

b)      Pracowników GR Bartołty Wielkie

c)      Społeczną Straż Rybacką GR Bartołty Wielkie

d)      Policję

e)      Państwową Straż Łowiecką

f)       Straż Leśną

 

 1. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek; okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

 

 1. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez Wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym,  Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Karnego oraz może spowodować  utratę zezwolenia wędkarskiego.

 

§7. Informacje końcowe

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2023

 

Plik w formcie PDF do pobrania


« powrót

Wędkarstwo

Gospodarstwo Rybackie "Bartołty Wielkie" udostępnia wędkarzom ponad 2300 hektarów jezior...

Materiał zarybieniowy

Oferujemy materiał zarybieniowy wielu gatunków ryb jeziorowych oraz rzecznych...

Środki Unijne

Gospodarstwo Rybackie "Bartołty Wielkie" realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską...